Относно проекта

Проектът News Literacy on Board (NEED) има за цел да подобри уменията за работа с новини, които са необходими за преценка на надеждността и достоверността на новините/информацията, и да предостави на хората нужните умения, за да се превърнат в ангажирани и информирани участници в гражданския живот, използвайки иновативен подход (основно базирано на игри обучение). 

Базираното на игри обучение е ефективна техника за активно учене, която използва игрите за подобряване на обучението. Целта на тази техника е учащият да получи знания, докато играе. Това може да бъде постигнато както чрез недигитални игри (включително настолни игри), така и чрез дигитални игри. Базираното на игри обучение е гъвкаво, много адаптивно и може да се актуализира много бързо. Играта подобрява способността за критично мислене, което повишава капацитета на паметта.

В рамките на проекта ще бъдат разработени два публично достъпни инструмента в областта на новинарската грамотност. Първо, ще бъде разработен базиран на игра инструмент за оценяване на действителното ниво на знанията и уменията на учащите в областта на новинарската грамотност и критичното мислене. Второ, ще бъде разработена образователна настолна игра с различни нива на трудност за преподаване на възрастни учащи в областта на новинарската грамотност и критичното мислене. Освен това, ще бъде създадена и съответната онлайн платформа за персонализирано, базирано на игри, обучение в областта на новинарската грамотност и уменията за критично мислене (както за самите обучители, така и за възрастните учащи/потребители).  

Консорциумът, който стои зад проекта NEED, се състои от четирима уважавани партньори: Никанор, България (координатор), Hacettepe University (Турция), Belgrade City Library (Сърбия) and Adult Education Center UPI Žalec (Словения)

Проектът ще се реализира в периода от октомври 2023 г. до края на септември 2025 г. Изпълнява се в рамките на Европейската програма “Еразъм+”, Ключово действие 2: Стратегически партньорства за образование за възрастни

Тази инициатива не е просто изолиран проект, а продължение на предишните усилия на партньорите, положени в проекти като “Open Your Eyes”, “DIGIBLEND” и “ESSENTIAL”, които бяха насочени към повишаване на уменията за дигитална и информационна грамотност. Чрез този съвместен и новаторски подход, NEED ще окаже значително въздействие върху борбата с дезинформацията и ще насърчи изграждането на по-информирано и ангажирано общество.